Housing Projects - 2008 - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

 

Family - Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

29
Dang Thi Huong Pham Ngoc Son
28
Dang Thi Ngoan  
27
Dao Hong Chau Pham Huu Tai
26
Huynh Ngoc Cuong Sim Tim
25
Huynh Thi Nau Tran Tu Giac
24
Huynh Van Nien  
23
Huynh Van Ut Xanh Xanh
22
Le Van Xuyen Hue Tuong
21
Lieu Thi Bot Sim Tim & Giot Suong Khuya
20
Luu Hung Cat Tran Ngoc Dung
19
Ngoi Thi Coi Pham Huu Hieu
18
Nguyen Thi Hong Cam Ngo Duy Chinh
17
Nguyen Thi Le Ut Nho
16
Nguyen Thi Minh Dai Ngo Thi Phuoc & Hong Yen
15
Nguyen Thi Phuong Thy LInh
14
Nguyen Thi Thi Linda Lanh Pham & Van Vo
13
Nguyen Van Phuc Su Pham
12
Nguyen Van Thang Pham Tran Cao Tuan & Pham Thi Mai Phuong
11
Nguyen Van Toan The Cone Family
10
Phan Thi Bieu Pham Diana Hong Duc
9
Phan Thi Vong Pham Huu Tai
8
Thai Van Chuc Thien Tam THP
7
Tran Ngoc Luong Thi Si Thao Hien
6
Tran Thi Anh Hong Joseph Quang Le
5
Tran Thi Do Tran Tu Giac
4
Tran Thi Ut E Xanh Xanh
3
Tran Van Hung Sim Tim
2
Tran Van Trong Sim Tim
1
Truong Thi Ly Sim Tim