Housing Projects - 2008 - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Family - Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

Dang Thi Huong Pham Ngoc Son
Dang Thi Ngoan  
Dao Hong Chau Pham Huu Tai
Huynh Ngoc Cuong Sim Tim
Huynh Thi Nau Tran Tu Giac
Huynh Van Nien  
Huynh Van Ut Xanh Xanh
Le Van Xuyen Hue Tuong
Lieu Thi Bot Sim Tim & Giot Suong Khuya
Luu Hung Cat Tran Ngoc Dung
Ngoi Thi Coi Pham Huu Hieu
Nguyen Thi Hong Cam Ngo Duy Chinh
Nguyen Thi Le Ut Nho
Nguyen Thi Minh Dai Ngo Thi Phuoc & Hong Yen
Nguyen Thi Phuong Thy LInh
Nguyen Thi Thi Linda Lanh Pham & Van Vo
Nguyen Van Phuc Su Pham
Nguyen Van Thang Pham Tran Cao Tuan & Pham Thi Mai Phuong
Nguyen Van Toan The Cone Family
Phan Thi Bieu Pham Diana Hong Duc
Phan Thi Vong Pham Huu Tai
Thai Van Chuc Thien Tam THP
Tran Ngoc Luong Thi Si Thao Hien
Tran Thi Anh Hong Joseph Quang Le
Tran Thi Do Tran Tu Giac
Tran Thi Ut E Xanh Xanh
Tran Van Hung Sim Tim
Tran Van Trong Sim Tim
Truong Thi Ly Sim Tim