Mrs. Phuong Thi Nguyen, 43 years old (sponsored by Thy Linh), resides at 181/1, village An Binh, in An Quy province.  She has no farm land,  was abandoned by her husband, has 2 children, and current works as a laborer with no special skills.   The house she currently lives in was built on a neighbor’s land and the owner wants it back now.   The city has given her family a piece of land to build their  home, but she has no money to start the rescontruction.

Bà Nguyễn Thị Phượng 43t, (bảo trợ bởi bạn Thy Linh) số nhà 181/1 ấp An Bình xã An Quy có 2 con, chồng bỏ ,hằng ngày  đi làm mướn.
Nền nhà hiện tại của bà xây trên đất của hàng xóm, nay chủ đất đang đòi lại.  Xã có cấp cho  bà 1 nền nhà mà không có tiền để xây.
 
 
Hình nhà chưa xây:  (before pictures)

Nguyen Thi Phuong

Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):

Nguyen Thi Phuong

Nguyen Thi Phuong

Nguyen Thi Phuong

 

After construction (Nhà đã xây xong):

Nguyen Thi Phuong

Nguyen Thi Phuong

Nguyen Thi Phuong