Bicycle Distribution Project - Phát Xe Đạp

Along with the Notebook Project, the Bicycle Project is also designed to help the students from dropping out due to the lack of transportation.  In most island villages, the schools have classes only up to the first or second grade.  To complete elementary, the students would have to pass through several villages, and it is a challenge as it might take a few hours for commuting on foot.  Some students leave at dawn and come back at dust.  This is another main reason for early  drop outs.  By giving them a bicycle to commute,  it is our hope that these students could remain at least through elementary so they can read and write.

Song song với chương trình Phát Tập, chương trình Phát Xe Đạp được mở ra để giúp cho các em ở xa có dịp tiếp tục học.   Ở những vùng đất chưa được phát triển này, ít có xã nào có trường dạy đến lớp Năm, phần đông chỉ có tới lớp Một và Hai , cho nên một em nhỏ muốn học hết chương trình tiểu học không phải là chuyện dễ dàng.   Các em phải đi bộ thật xa mấy tiếng đồng hồ băng qua nhiều xã khác mới tới trường, có em ra đi từ sáng tinh sương và về nhà thì trời đã sụp tối.    Đây cũng là l y' do lớn nhiều em đã bỏ học.   Một chiếc xe đạp sẽ giúp các em phương tiện để ít nhất học xong được bậc tiểu học, để biết đọc và biết viết.

Please click on the links below to see the photos of the Bicycle Distribution project of each year.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình ảnh Phát Xe Đạp của từng năm.

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008