Lưu Hùng Cất ở Cồn Chim,  53t, vợ là Nguyễn thị Liểu, có 4 con, không có đất sản xuất, nghề nghiệp làm mướn.
6/1 Ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Phong

Nhà này đuợc bảo trợ bởi anh chị Trần Ngọc Dũng

 
Hình nhà lúc chưa được xây:

Luu Hung Cat

Luu Hung Cat

Luu Hung Cat

Luu Hung Cat

Luu Hung Cat

Luu Hung Cat

 

Hình nhà đang được xây:

Luu Hung Cat

 

Hình nhà đã xây xong:

Luu Hung Cat

Luu Hung Cat