Special Project - Trường Hợp Cá Biệt

 

Special projects are humanitarian projects requested outside of our normal scope of work or time frame.  We try to do them as much as we can when resources are available.

Trường Hợp Cá Biệt là những chương trình từ thiện được yêu cầu ngòai những chương trình hiện có của hội.  Chúng ta nhận làm những Trường Hợp Cá Biệt này khi có đủ thời giờ và điều kiện.

Please click on the links below to see the photos of the Special project of each year.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình ảnh Trường Hợp Cá Biệt của từng năm.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008