Bà Đặng Thị Ngoan, 60t
216/2 Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Phong, có 3 con, chồng bỏ , và nghề nghiệp là đi quơ củi kiếm sống.

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

Dang Thi Ngoan

 

Sống nhờ mớ củi:

Dang Thi Ngoan