Board of Directors /Ban Điều Hành

Stacy Pham (TranTrinhThy), Chief Executive Officer
Hong Phong Le, Project Coordinator in Xứ Cồn (the Island Villages)
Tien Long Nguyen, Project Coordinator in Bình Thạnh
Ngoc Nu Phan, Project Coordinator in Cái Mơn
Andrew Huy Tran, Secretary
Nhon Pham, Treasurer
Trina Nguyễn,  Director
Vicky Nguyễn, Director

 

The Volunteers / Nhóm phụ giúp  

Washington Trinh Quang Nguyen, Translating / Nhóm thông dịch
Phuong Thu, Translating / Nhóm thông dịch
Yen Khanh, Translating / Nhóm thông dịch
Melissa Le, Proof Reading for Vietnamese /  Nhóm kiểm duyệt tiếng Việt
Nghia Pham, Proof Reading for English / Nhóm kiểm duyệt tiếng Anh
Nguyễn Phương Ghi, Website support - Vietnam / Hổ trợ sử dụng máy vi tính
Dang Phong,   Website support - USA /  Hổ trợ website