Mr. Chuc Van Thai’s house (sponsored by Mr. Thien Tam THP)
Mr. Chuc Van Thai, 79 years old, resides at 34/3 , village #4  (known as Giong Dai), in Thanh Phong province.
There are 5 members in this household : Mr. and Mr. Chuc Van Thai, his son, daughter-in-law, and his grandchild.   They have no farmland.  His son and daughter-in-law work as laborers with no special skills.
This house has outlived its time, and the coconut leaves have started breaking up and falling down, thus making way for a lot of rain water to drip down from  the roof.  Vietnam is currently in the rain season, so this family has been suffering much  from the leaks and also from the flooding.  

Nhà ông Thái Văn Chúc (bảo trợ bởi ông Thiện Tâm THP)
Ông Thái Văn Chúc 79 tuổi số nhà 34/3 ấp 4 (Giồng Dài) xã Thạnh Phong.  
Gia đình có 5 người, ông bà già, con trai, con dâu và cháu nội.  Gia đình không ruộng đất, hằng ngày 2 đứa con và dâu đi làm thuê để về nuôi ông bà và đứa con.  Nhà cất đã quá lâu nên  lá đã mục và bị dột đủ chổ  , cột kèo cũng mục theo, trời mưa nước đã ngập lên nền.   Trời Việt Nam bây giờ đang mùa mưa , có đôi khi mưa mấy ngày  mới hết cho nên hai ông bà này đang chịu khổ nhiều.
 
 
Nhà chưa xây (before construction):

Thai Van Chuc

Thai Van Chuc

Thai Van Chuc

Thai Van Chuc

Thai Van Chuc

 

Nhà đang xây (during construction):

Thai Van Chuc

 

Nhà đã xây xong (after completion):

Thai Van Chuc

Thai Van Chuc