Ms. Thi Thi Nguyen’s house (sponsored by Linda and Van)
Ms. Thi Thi Nguyen , 40 years old, resides at 133/1 in My Hung province (known as Giong Chua).  She is a widow with 2 children. She has no farm land, works as a laborer with no special skills.

Nhà bà Nguyễn Thị Thi  (bảo trợ bởi hai bạn Linda Vân) 
Bà Nguyễn Thị Thi 40 tuổi số nhà 133/1 ấp 8 xã Mỹ Hưng (Giồng Chùa) có 2 đứa con, chồng chết gia đình không ruộng đất , hiện đang đi làm thuê.


Hình nhà chưa xây:  (before pictures):

Nguyen Thi Thi

Nguyen Thi Thi

Nguyen Thi Thi

 

Hình nhà đang xây (picture of house as it is being built):

Nguyen Thi Thi

Nguyen Thi Thi

Nguyen Thi Thi

 

After construction (nhà đã xây xong)

Nguyen Thi Thi

Nguyen Thi Thi

Nguyen Thi Thi