This is Ms. Le Thi Nguyen’s house (sponsored by Ut Nho )
Ms. Le Thi Nguyen, 42 years old, resides at 158/3 village #5, known as  Khau Bang ,in Thanh Phong province. She currently lives with her two children. 
She was abandoned by her husband, has no farm land nor any special skills, and current works as a laborer.
This house has been completed . The following are pictures of the house as it went through different stages of the reconstruction process:

Nhà bà Nguyễn Thị Lệ (bảo trợ bởi bạn Út Nhỏ)
Bà Nguyễn Thị Lệ 42t số nhà: 158/3 ấp 5 xã Thạnh Phong (Khâu Băng), nghề nghiệp làm mướn, không ruộng đất, chồng bỏ, có 2 con.
Bà Lệ được người anh cho miếng đất  sát nhà ông để xây cho tiện việc giao thông.   Nhà cũ của bà Lệ  xa mặt đường hơn nên đi lại bất tiện.
Nhà bà Lệ đã hoàn tất . Đây là hình chụp nhà trước, đang , và sau khi xong:


Trước khi xây (Before reconstruction)

Nguyen Thi Le

 

Đang xây (During construction):

Nguyen Thi Le

 

Sau khi xây xong (After construction):
Bà Lệ đang ôm bảng nhà tình thương:

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le

Nguyen Thi Le