Bà Phan Thị Biểu ở Cồn Mít, 60t, sống chung với 3 đứa cháu ngoại. Không có đất sản xuất, đi chầm lá kiếm sống, không có nhà, nhà đã bị sập. 141/2 Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Phong
Hiện giờ bà Biểu và 3 đứa cháu tạm trú tại một nhà hàng xóm.   
Bà nói chầm lá mỗi ngày  kiếm đuợc 10 ngàn (70 cents).
Nhà này được một thân hữu đến tận nơi xem xét và nhờ xây dùm cho bà. 
Bà và các cháu đang ở trọ nhà hàng xóm.


Bảo trợ bởi Pham Diana Hồng Đức.

Phan Thi Bieu

Phan Thi Bieu

 

Hình nhà trước khi xây, nhà đã  xập, chỉ còn lại nền:

Phan Thi Bieu

 

Hình nhà đang xây:

Phan Thi Bieu

 

Hình nhà đã xây xong:

Phan Thi Bieu

Phan Thi Bieu

Phan Thi Bieu

Phan Thi Bieu