2010 - Notebook Distribution Projects

This year, in multiple attempts, we have distributed 20,000 notebooks and 60 bicycles to 2000 needy students in 15 different schools (2 kindergarten schools, 6 elementary schools, 6 junior high schools and
1 high school).   These schools belong to  Thanh Phu, Ba Tri, Giong Trom, and Mo Cay districts in Bentre county, South Vietnam.
Many thanks to our sponsors: Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy, Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell and Tran TrinhThy for making this effort possible.

Below are the names of the schools that we helped this year (some changes from the initial list as some of the schools got other’s help so we shifted our help to other schools). Please click on the links below to see pictures from the notebook distributions (Please see the Bicycle project for pictures from the bicycle distributions):

1. Tan Phong Kindergarten , 80 students
2. Thanh Phong Kindergarten, 80 students
3. Thanh Phong A Elementary, 190 students
4. Giao Thanh Elementary, 160 students
5. An Binh Tay Elementary (huyen Ba Tri), 120 students
6. Tan Thanh Elementary (huyen Giong Trom), 140 students
7. An Thanh Elementary (huyen Mo Cay Nam), 160 students
8. Tan Phong Elementary, 120 students
9. Hòa Lợi Junior High, 150 students
10. Thanh Phong Junior HIgh, 150 students
11. Đại Điền Junior High, 120 students
12. Phú Khánh Junior High, 130 students 
13. Thạnh Phú Junior High, 120 sudents
14. Giao Thạnh High School, 100 students (200 pages per notebook)
15. Tan Phong Junior High, 180 students.

 

2010 - Phát Tập

Năm nay trong nhiều lần cố gắng, chúng ta đã phát được 20,000 cuốn tập và 60 chiếc xe đạp cho 2000 em học sinh nghèo khó ở 15 trường học ở trong 4 học khu Thạnh Phú, Ba Tri, Giồng Trôm, và Mỏ Cày .   Trong 15 trường học này có 2 trường mẫu giáo, 6 trường tiểu học, 6 trường trung cấp,  và 1 trường trung học đệ tam cấp .  


Xin cảm ơn các vị mạnh thường quân:  Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy, Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell and Tran Trinh Thy đã bảo trợ cho chương trình này.   Nhờ quý vị mà chúng ta đã tiếp tục giúp được các em trong nhiều năm qua và hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình này để các em có phương tiện tiếp tục học .

Dưới đây là tên những trường chúng ta đã chọn cho .  Có chút sự khác biệt từ danh sách đầu tiên vì có vài trường đã được sự giúp đở của các nơi khác nên chúng ta đã chọn lại những trường chưa được ai giúp để cho .
Xin bấm vào từng trường dưới đây để xem hình của những dịp phát tập:

1. Mau giao Tan Phong, 80 em
2. Mau giao Thanh Phong, 80 em
3. Tieu hoc Thanh Phong A, 190 em
4. Tieu hoc Giao Thanh, 160 em
5. Tieu hoc An Binh Tay (huyen Ba Tri), 120 em
6. Tieu hoc Tan Thanh (huyen Giong Trom), 140 em
7. Tieu hoc An Thanh (huyen Mo Cay Nam), 160 em
8. Tieu hoc Tan Phong, 120 em
9. Trung học Hòa Lợi, 150 em
10. Trung hoc cấp 2 Thanh Phong, 150 em
11. Trung hoc cấp 2 Đại Điền, 120 em
12. Trung hoc cấp 2 Phú Khánh, 130 em 
13. Trung hoc cấp 2 Thạnh Phú, 120 em
14. Trung học cấp 3 Giao Thạnh, 100 em ( mỗi cuốn  tập 200 trang)