2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường Trung học cấp 2 Phú Khánh

 

2010 - NoteBooks Distribution - Phu Khanh Middle School