2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường tiểu học Tân Phong

 

2010 - NoteBooks Distribution - Tan Phong Grade School