2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường Trung học Hòa Lợi

 

2010 NoteBooks Distribution - Hoa Loi Middle School