Phát Gạo Tết - Rice Distribution Projects - 2009

 

For 2009:

Distributed 6 tons of rice to 300 families at these locations:

Trong năm 2009:

Phát 6 tấn gạo cho 300 gia đình đồng bào khó khăn ở những địa điểm sau:

Giao Thanh

Tan Phong

Thanh Phong

Thanh Phu