2010-2011: College scholarships - Học Bổng

For school year 2010-2011 we are sponsoring 2 different scholarships:  one for continuing students from last year, and one for new freshman coming in this year.

Trong niên khóa 2010-2011, chúng ta đã bảo trợ 2 chương trình phát học bổng khác nhau: một cho những sinh viên tiếp tục từ năm trước và một cho những sinh viên mới vào trường năm nay.

There are posted in 2 separate links below: