2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường Trung Học Cấp 3 Giao Thạnh

 

2010 NoteBooks Distribution - Giao Thanh High School