2009 - Bicycles Distribution Projects - Phát xe đạp

The followings are pictures from the bicycle distribution that took place in mid May 2009 at Thanh Phong Junior High and Binh Thanh elementary schools. We have distributed 50 bicycles to 50 needy students from Binh Thanh, Khau Bang provinces
and the island villages. The division is as follows:

  1. Thanh Phong A elementary (comprised of all elementary schools in the island vilalges) gets 20 bicycles.
  2. Thanh Phong B elementary (Khau Bang province) gets 10 bicycles .
  3. Binh Thanh elementary gets 10 bicycles .
  4. Thanh Phong Junior High school gets 10 bicycles .

We have a separate posting to describe the lives and living environment of these 50 needy students. Please take a look at 2009- Bicycle Waiting List 8/4/09 for details.

Many thanks to our sponsors Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Ti’m, Linda Pham, và Tran Trinh Thy for making this project possible.

__________________________________________________________
2009-Phát xe đạp cho 50 học sinh nghèo

Đây là hình ảnh phát xe đạp cho 50 học sinh nghèo đã được diển ra vào trung tuần tháng 5, năm 2009 tại các trường trung hoc cơ sở Thạnh Phong, và trường tiểu học Bình Thạnh. Chúng ta đã phát 50 chiếc xe đạp cho 4 trường sau đây:

  1. Trường tiểu học Thạnh Phong A (gồm tất cả các trường tiểu học Xứ Cồn): 20 chiếc
  2. Trường tiểu học Thạnh Phong B (còn gọi là trường tiểu học Khâu Băng): 10 chiếc
  3. Trường tiểu học Bình Thạnh: 10 chiếc
  4. Trường Trung Hoc Cơ Sở Thạnh Phong (còn gọi là trung học Bồn Bồn): 10 chiếc

Các bạn có thể xem gia cảnh của 50 em được chọn này trong một bài viết khác đã được post trong đây, “2009- Bicycle Waiting List 8/4/09″

Xin chân thành cảm ơn các bạn Ang May Troi, Nhon Pham, Dat Vo & Nghia Pham, Hieu Pham, Nguyen Ngoc Ni, the Chu family, Lam Dien, Sim Tím, Linda Pham, và Tran Trinh Thy đã tài trợ cho chương trình này .

 

Pictures of bicycle distribution:
Hình ảnh ngày phát xe đạp:

The bicycles were bought from Ben Tre, waiting to be distributed:
Những chiếc xe đạp được mua từ tỉnh Bến Tre về đang được sắp hàng dài chờ phát ra:

Each bicycle has a basket up front, very handy for the kids to carry books:
Mỗi chiếc xe đạp đều có giỏ phía trước cho các em để sách:

Waiting to be called:
Các em đang chờ đợi:

The name tags were being put up:
Những bảng tên được gắn lên:

The students were called one by one to get their bicycles. We have chosen to distribute in just 2 schools:
Thanh Phong Junior High and Binh Thanh elementary for convenience. We asked the students from all schools to come here to pick up their bike.

Các em được tuần tự kêu lên để nhận xe đạp . Chúng tôi không có đi tới mỗi trường để phát vì bất tiện .
Chúng tôi chỉ pha’t ở 2 địa điểm là trường trung học cơ sở Thạnh Phong và tiểu học Bình Thạnh.