2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường tiểu học Giao Thạnh

 

2010 – Notebooks distribution in Giao Thanh elementary school