2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường tiểu học An Thạnh, Mỏ Cầy Nam

 

2010 NoteBooks Distribution - An Thanh Elementary School