2007 - Housing Projects - Xây Nhà

Please click on the links below to see pictures of the completed houses.

Xin bấm vào từng vùng dưới đây để xem hình của những nhà xây xong.

Family - Gia đình

Sponsor - Người bảo trợ

Donald Hien Nguyen
Bac Su Pham
Bac Su Pham
Gia dinh Bac Nam
Gia dinh Bac Nam
Gia dinh Bac Nam
Bac Su Pham
Gia dinh Bac Nam