Phát học bổng cho học sinh đại học, niên khóa 2009-2010

Awarding college scholarships, school year 2009-2010

 

 

Học Sinh / Student's Name: Trần Thị Diễm Tuyền  

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as she received the award

 

Học Sinh / Student's Name:    Lưu Thị Bé Thi 

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as she received the award

 

Học Sinh / Student's Name: Nguyễn Duy Khánh    

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as he received the award

 

Học Sinh / Student's Name:  Trần Văn Luận      

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as he received the awar

 

 

Học Sinh / Student's Name: Đào Văn Khuôn       

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as he received the award

 

Học Sinh / Student's Name: Lê Thị Tí Xíu  

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as she received the award

 

Học Sinh / Student's Name: Huỳnh Thị Bé Diễm      

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as she received the award

 

Học Sinh / Student's Name: Nguyễn Minh Luân

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:
Here is the report card and pictures of the student as he received the award