2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường trung học Thạnh Phong

 

2010 NoteBooks Distribution - Thanh Phong Middle School