2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường mẫu giáo Thạnh Phong ở huyện Thạnh Phú

Trường mẫu giáo Thạnh Phong là 1 trong 14 trường chúng ta đã giúp năm nay.
Các em này đã học xong mẫu giáo và năm sau sẽ lên lớp 1.   Tuy nhiên, có em nhà quá nghèo cha mẹ không mua nổi dụng cụ để đi học như tập, sách, và viết nên đã không cho các em đi học nửa.   Ở lứa tuổi các em, tập và viết là hai học cụ cần thiết nhất để tiếp tục học .   Chúng ta đã tặng cho mỗi em 10 cuốn là vừa đủ để các em dùng trọn một năm học. Hy vọng sự giúp đở này sẽ giúp cho các em được tiếp tục học .

Chúng ta đã phát tập cho 80 em tại trường mẫu giáo Thạnh Phong vào sáng  ngày 18 tháng 5, 2010 vừa qua . Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang.
Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 80 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng.
Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Xin chân thành cảm ơn các bạn Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu
Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy,  Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell và Tran Trinh Thy đã giúp đở để thực hiện chương trình này.

2010 – Notebooks distribution in Thanh Phong kindergarten school located in Thanh Phong Province, Thanh Phu District, Ben Tre County

Thanh Phong kindergarten school is one of the 14 schools we have helped this year. These children have completed kindergarten and will be going to first grade next year.   Some of them will not even have a chance to see first grade because their parents will keep them at home as they cannot afford to buy the notebooks and pens for them.   The notebook and pen are the must-have school supplies as all teachers will write the lessons and everything there is to learn on the board.  The students need to copy the lessons down to study and to do homework.  
We give each student 10 notebooks which is enough for them to use for the entire school year.   Hopefully our help will give these students the opportunity to stay in school much longer.

We have distributed notebooks to 80 needy students in Thanh Phong kindergarten school in Thanh Phu district in the morning of May 18th, 2010.  Each got 10 notebooks, and each notebook is 100 pages.

Attached is the letter of appreciation from the principal of the school confirming the acceptance of the goods, list of names of 80 students who received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

Many thanks to our sponsors Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu
Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy,  Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell and  Tran Trinh Thy for making this project possible.

Thư cảm tạ – Letter of appreciation from the principal of Thạnh Phong kindergarten:

Danh sách 80 em nhận quà – List of 80 needy students:

Hình ảnh buổi phát tập – Pictures of the distribution: