2010 - Phát tập cho các em nghèo của trường tiểu học An Bình Tây

Trường tiểu học An Bình Tây là 1 trong 14 trường chúng ta đã chọn để giúp năm nay. Trường này ở huyện Ba Tri.   Đây là sự cố gắng của chúng ta để giúp thêm cho các trường ngoài Xứ Cồn.    Xứ Cồn lúc nào cũng có thật nhiều những em học sinh nghèo cần chúng ta giúp đở hằng năm, tuy nhiên chúng ta  muốn cố gắng giúp thêm các em ở ngoài Xứ Cồn vì có nhiều em ngoài kia cũng nghèo lắm .

Chúng ta đã phát tập cho 120 em tại trường tiểu học An Bình Tây vào sang ngày 12 tháng 5, 2010 vừa qua . Mỗi em được 10 cuốn tập, mỗi cuốn 100 trang.

Kèm theo đây là lá thơ cảm ơn của hiệu trưởng của trường, xác nhận số phần quà nhận được, và danh sách của 120 em nghèo được cấp bởi hiệu trưởng. Phần sau là hình ảnh buổi phát tập tại trường hôm đó .

Xin chân thành cảm ơn các bạn Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy,  Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell , và Tran Trinh Thy đã giúp đở để thực hiện chương trình này.

2010 NoteBooks Distribution - An Binh Tay elementary,
located in An Binh Tay  Province, Ba Tri District,  Ben Tre county

An Bình Tây elementary school is one of the 14 schools we have helped this year. This is an effort on our part to reach  beyond Thanh Phu district.    There are always many poor students in the island villages in Thanh Phu district, and they do need our notebooks every year; however, we want to start giving other poor students living outside of the island villages a chance.  

We have distributed notebooks to 120 needy students in An Binh Tay elementary in the morning of May 12th, 2010.  Each got 10 notebooks, and each notebook is 100 pages.

Attached are the letter of appreciation from the principal of the school confirming the acceptance of the goods, list of names of 120 students who received the notebooks, and the pictures taken in the school ground as the notebooks were distributed.

Many thanks to our sponsors  Cúc Hood, Tanh Nguyen & Linda Pham, Phong Tu Nguyen, Minh Le Foundation, Vicky Nguyen, Tran Thu Van, Mission Road Pharmacy,  Nicole Nguyen, Dat Vo & Nghia Pham, Tim Baker, Andre Clouthier, Gia Dinh Bac Chu, Mai Lan Nguyen, Doc Mo, the late Mr. Tru Cong Lam, Tony Pham, Jeannine Farrell and  Tran Trinh Thy for financing this project.