2011 - Special projects - Những trường hợp cá biệt

In Memoriam of Mrs Le Thi Thao - Tưởng niệm bà Lê Thị Thao

In Memoriam of Mr Tran Tu Giac - Tưởng niệm anh Trần Tự Giác

Assistance to Nghe An Mining Victims /Giúp nạn nhân sụp hầm mỏ ở Nghệ An

Special Projects in Binh Thanh

Assistance to poverty-stricken families with small children / Giúp đỡ các gia đình nghèo có con nhỏ

Helping a poor man with serious skin infection

100 free meals to the needy / Chén Cơm Tình Thương