Awarding scholarships to college students for school year 2011-2012

This year we are lucky to get continuing support for our scholarship program.   Thirty-two students from different grade levels will get scholarship this year:  (Please click on the following links to view the awards distribution):

  1. Class of 2012 ( 8 college seniors - unniveristy)
  2. Class of 2014 (6 college sophomores - unniversity)
  3. Class of 2015 (8 college freshmen - unniversity)
  4. 3 college freshmen from community colleges
  5. Class of 2015 (7 college freshmen – from Project Cái Mơn)

This is a tough program to carry out because it is very hard to find sponsors.  It’s easy for anyone to hand a bowl of rice to the needy suffering from hunger, but not easy to give one a ticket to college.  No matter what angle it is being looked at, college is always a luxury gift, the gift that some donors didn’t even have the luxury to have for themselves.  With this understanding, we are deeply grateful for your support, and so did the students.  They are very appreciative.   They understood you are not only given them the key to college, but also given the key to open the future of their children and the generations to come of the people on this poor land.

Hats off to you, our dear sponsors: Hạo Minh, Hạo Nhiên, Kim Thi, Phạm Hữu Phúc, Phạm Hữu Nhơn, Hope Nguyen, Tim Baker, Chu Family, Đạt Võ,  Nghĩa Phạm, The Paxin Family, The Capital Group, quỹ từ thiện của bà Lê Thị Thao, and the Unnamed sponsor from Thung Lũng Hoa Táo for realizing the dream for these deserving needy students.

Phát học bổng cho các em sinh viên niên khóa 2011-2012

Năm nay chúng ta lại may mắn được các vị mạnh thường quân tiếp tục bảo trợ chương trình phát học bổng cho các em đang theo học đại học.  Chúng ta sẽ phát cho 32 em từ nhiều cấp lớp  (xin bấm vào những hàng duới đây để xem hình phát học bổng mỗi lớp):

  1. 8 em đang học năm thứ tư và sẽ ra trường năm tới, 2012  (đại học phổ thông)             
  2. 6 em đang học năm thứ hai và sẽ ra trường năm 2014   (đại học phổ thông)                   
  3. 8 em thi đậu đại học năm nay, sẽ ra trường năm 2015    (đại học phổ thông)                 
  4. 3 em vừa thi đậu vào các đại học cao đẳng (đại học dạy nghề)
  5. 7 em từ Cái Mơn vừa thi đậu đại học năm nay, sẽ ra trường năm 2015  (Project Cái Mơn)

Đây là một chương trình rất khó để thực hiện vì khó tìm đuợc sự ủng hô.  Ai cũng dễ động lòng để bố thí miếng cơm cho một nguời đang đói, nhưng không dễ động lòng để tặng một con nguời trên con đuờng vào đại học.  Bởi vì đại học nhìn vào góc độ nào thì cũng là một xa xí phẩm và có khi nguời đuợc xin cũng chưa từng có.  Vì thế chúng tôi rất trân quý sự giúp đỡ của các bạn và các em học sinh cũng thế. Họ đã nhận sự giúp đỡ của các bạn với tất cả trân trọng và lòng biết ơn.  Họ hiểu đuợc món quà các bạn tặng không chỉ là chìa khóa vào đại học cho bản thân họ mà còn là chìa khóa mở cửa cho tuơng lai của các thế hệ mai sau.

Xin chân thành cảm ơn các vị mạnh thuờng quân đã bảo trợ cho chương trình này:  Hạo Minh, Hạo Nhiên, Kim Thi, Phạm Hữu Phúc, Phạm Hữu Nhơn, Hope Nguyen, Tim Baker, Chu Family, Đạt Võ, Nghĩa Phạm, The Paxin Family, The Capital Group, quỹ từ thiện của bà Lê Thị Thao, và vị mạnh thuờng quân Ẩn Danh của Thung Lũng Hoa Táo.