2010-2011: Awarding college scholarships to continuing students

Here are  the grades of 9 students who received our college scholarship for 2010-2011. This is their third year. 

2010-2011: Phát học bổng cho học sinh tiếp tục đại học

Đây là phiếu điểm niên khóa 2009-2010  của 9 em đang được chúng ta bảo trợ học bổng đại học và hình ảnh các em đang nhận học bổng .    Chúng tôi đã trao học bổng $400 cho mỗi em vào ngày 19 tháng 9, 2010 vừa qua.   Có sự chậm trể trong việc trao học bổng niên khóa này vì có một số em chưa được phiếu điểm

Dưới đây là bảng xếp loại học lực của các em năm vừa qua:
 
                     STT             Tên sinh viên                Điểm trung bình          Loại
                      1               Trần Văn Luận                    3.45/4                  Giỏi
                      2               Đào Văn Khuôn                   3.25/4                  Giỏi
                      3               Trần Thị Diễm Tuyền           8.08/10                Giỏi
                      4               Lưu Thị Bé Thi                    8.00/10                Giỏi
                      5               Lê Thị Bé Hiểu                    2.89/4                  Khá
                      6               Nguyễn Duy Khánh              2.59/4                  Khá
                      7               Lê Thị Tí Xíu                      7.89/10                 Khá
                      8               Huỳnh Thị Bé Diễm             6.03/10                 T.Bình
                      9               Nguyễn Minh Luân              5.86/10                 T.Bình

 

Học Sinh / Student's Name: Trần Văn Luận

Here is the report card and pictures of the student as he received the award

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

1

1

1

 

Học Sinh / Student's Name:  Đào Văn Khuôn 

Here is the report card and pictures of the student as he received the award

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

1

1

1

 

Học Sinh / Student's Name: Trần Thị Diễm Tuyền  

Here is the report card and pictures of the student as she received the award

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

8

7

 

Học Sinh / Student's Name:    Lưu Thị Bé Thi  

Here is the report card and pictures of the student as she received the award.

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

1

6

3

 

Học Sinh / Student's Name:    Lê Thị Bé Hiểu  

Here is the report card and pictures of the student as she received the award.

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

1

5

2

 

Học Sinh / Student's Name:  Nguyễn Duy Khánh    

Here is the report card and pictures of the student as he received the award.

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

1

1

1

 

Học Sinh / Student's Name:  Lê Thị Tí Xíu    

Here is the report card and pictures of the student as she received the award.

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

1

1

1

 

Học Sinh / Student's Name:   Huỳnh Thị Bé Diễm    

Here is the report card and pictures of the student as she received the award.

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

 

 

1

4

1

 

Học Sinh / Student's Name:   Nguyễn Minh Luân    

Here is the report card and pictures of the student as he received the award.

Đây là phiếu điểm trong niên học vừa qua và hình ảnh trao quà cho em:

 

1

1

1

 

On behalf of the students, we would like to thank our sponsor, who would like to remain anonymous, for giving them the opportunity to pursue their college dreams.

Thay mặt cho các em, chúng tôi xin chân thành cảm ơn vị mạnh thường quân ẩn danh đã tặng cho các em một món quà quý báu nhất của tuổi thiếu niên, đó là cơ hội để tiếp tục đi học .