2009 Giving 50 Bicycles 8/4/09

Thanh Phong B elementary (Khau Bang province) gets 10 bicycles:
Trường tiểu học Thạnh Phong B (Khâu Băng) được 10 chiếc xe đạp:

Appreciation letter from the principal of Thanh Phong B elementary:
Thư cảm ơn của hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Phong B (Khâu Băng)

 

Pictures of bicycle distribution:
Hình ảnh ngày phát xe đạp:

Here are 10 from Thanh Phong B elementary:
Đây là 10 em từ trường tiểu học Thạnh Phong B

Distribution is done. The students were ready to go home:
Phát đã xong, các em chuẩn bị ra về: