2009 Giving 50 Bicycles 8/4/09

Thanh Phong A elementary

(comprised of all elementary schools in the island vilalges) gets 20 bicycles.

Trường tiểu học Thạnh Phong A (tất cả trường tiểu học xứ Cồn) được 20 chiếc xe đạp:

Appreciation letter from the principal of Thanh Phong A elementary (comprised of all island villages):
Thư cảm ơn của hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Phong A:

 

Pictures of bicycle distribution:
Hình ảnh ngày phát xe đạp:

Here are the 20 students from Thanh Phong A elementary (comprised of all schools in the island villages):
Tiêp’ theo đây là 20 em của tất cả các trường tiểu học Xư” Cồn (Thạnh Phong A):

The name tags are being put up:
Những bang tên được gắn vào đầy đủ:

 

Waiting time again:
Các em kiên nhẩn ngồi chờ đợi:

And here they are, pictures of the 20 lucky needy students this summer:
Rút cuộc đã được kêu tên . Đây là 20 em nghèo của các trường Xứ Cồn