2009 Giving 50 Bicycles 8/4/09

Binh Thanh elementary school gets 10 bicycles:
Trường tiểu học Bình Thạnh (10 chiếc xe đạp):

Appreciation letter from the principal of Binh Thanh elementary:
Thư cảm ơn của hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thạnh:

 

Pictures of bicycle distribution:
Hình ảnh ngày phát xe đạp: