2009 Giving 50 Bicycles 8/4/09

Thanh Phong Junior High School

gets 10 bicycles:
Trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Phong ( Bồn Bồn) được 10 chiếc xe đạp:

Appreciation letter from the principal of Thanh Phong Junior High:
Thư cảm ơn của hiệu trưởng trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Phong ( Bồn Bồn)

 

Pictures of bicycle distribution:
Hình ảnh ngày phát xe đạp:

Here are 10 needy students from Thanh Phong Junior High:
Đây là 10 em của trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Phong: