2012 - Notebook Distribution - Thạnh Phong A Elementary School

2012 - Phát Tập - Trường Cấp 1 Thạnh Phong A