2012 - Notebook Distribution - Thanh Phong B Elementary School

2012 - Phát Tập - Trường Tiểu Học Thạnh Phong B