2012 - Notebook Distribution - Bình Thạnh Junior High School

2012 - Phát Tập - Trường Cấp 2 Bình Thạnh