2008 - Awarding students based on merit - Phát Phần thưởng cho học sinh ưu tú (không phân biệt giàu, nghèo)

 
The followings are pictures from the ceremony awarding the best students based on merit. There were 103 classes participated in this ceremony from kindergarten to twelve grade, from all nearby schools in Thanh Phong, Giao Thanh, An DDien, An Nhon, and Thanh Hai provinces.   Due to the lack of time, we picked 6 primary locations to handout the awards. Please click on the links below to see pictures from the awards:
- Bon Bon kindergarten school
- Giao Thanh elementary school (the one next to the GiaoThanh swapmeet)
- Khau Bang elementary school
- Con Chim elmentary school
- Con Chim junior high school (6th to 9th grade)
- Giao Thanh high school (10th to 12th grade)

There were 4 best students selected from each class, yielding a total of 412 students. All students had gathered in these 6 locations, and we had successfully distributed all awards despite the heavy rain in the later part of the day. Though our awards were very humble in monetary value, they were enough to quench the students’ thirst and revived new hope and trust in the merit system. Many thanks to Hạo Nhiên, Hạo Minh , Kim Thi and family for sponsoring this program.

Đây là hình ảnh của buổi lể phát phần thưởng cho các học sinh ưu tú từ lớp mẫu giáo tới lớp 12. Có tất cả 103 lớp tham dự gồm các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học từ các xã Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Điền, An Nhơn, và Thạnh Hải . Chúng tôi đã phát ở 6 trung tâm. Xin bấm vào từng trường dưới đây để xem hình của những dịp phát thưởng:
- Trường mẫu giáo gần chùa Bồn Bồn
- Trường tiểu học tại chợ Giao Thạnh
- Trường tiểu học ở Khâu Băng
- Trường tiểu học ở Cồn Chim
- Trường trung học cơ sở ở Cồn Chim (lớp 6 tới 9)
- Trường trung học phổ thông ở Giao Thạnh (lớp 10 tới 12)

Mỗi lớp chọn ra 4 em học sinh ưu tú, vị chi có 412 em. Các em từ mọi nơi đã tề tựu về 6 trung tâm trên và chúng tôi đã thành công phát ra trong cùng một ngày dù cuối ngày trời mưa rất tầm tã. Mặc dù không có nhiều thời gian để tính trước nên món quà cho mỗi em rất khiêm nhường nhưng cũng đủ để đem lại cho các em niềm vui nức lòng với niềm tin và hy vọng mới cho chương trình hiếu học. Xin chân thành cám ơn Hạo Nhiên , Hạo Minh, Kim Thi và gia đình đã bảo trợ cho chương trình này.