House being built - Nhà đang xây


House completed - Nhà xây xong