House being built - Nhà đang xây

Nhà xây xong - House completed