House being built - Nhà đang xây

 

House completed - Nhà xây xong