2009 - Rice Distribution - Phát Gạo Tết - Giao Thanh

2009 – Annual New Year’s Rice Distribution in Giao Thanh Province.The rice distribution in Giao Thanh province took place on January 7th, 2009 at 10:00 am , Vietnam time.    This is the second of our four distributions.  We have distributed 100 bags of rice, 20 kilograms each, totaling 2 tons to 100 poor families.
The place of distribution is at  Giao Thanh village’s head quarter.

The rice distribution project this year was sponsored by the following friends:
Nhơn Phạm, Trần Ngọc Côn Minh, Susan Nguyễn, Vì Sao, Trần Trinh Thy, Hiếu Phạm, Hoàng Trúc, Dốc Mơ, Đạt Võ và Nghĩa Phạm, Linda Phạm, Sương Phạm, Thủy Lê, Hồng Nguyễn, Bùi Minh Sơn and friend, Yvonne Van Tran, and Sim Tím.
Thank you all very much for sponsoring for this project.
  
Phát Gạo Tết 2009 tại xã Giao Thạnh

Cuộc phát gạo Tết 2009 tại xã Giao Thạnh đã được diển ra vào ngày 7  tháng 1, 2009  lúc 10 giờ sáng, giờ Viet Nam.   Đây là địa điểm phát gạo thứ nhì trong 4 chổ mà chúng tôi phát năm nay.   Tại đây chúng tôi đã phát 2 tấn gạo cho 100 hộ nghèo.   Địa điểm phát gạo là  ngay tại văn phòng của xã Giao Thạnh.

Cuộc phát gạo này được bảo trợ bởi các bạn sau đây:
Nhơn Phạm, Trần Ngọc Côn Minh, Susan Nguyễn, Vì Sao, Trần Trinh Thy, Hiếu Phạm, Hoàng Trúc, Dốc Mơ, Đạt Võ và Nghĩa Phạm, Linda Phạm, Sương Phạm, Thủy Lê, Hồng Nguyễn, Bùi Minh Sơn và bạn, Yvonne Van Tran, và Sim Tím.
(tên được ghi theo ngày tháng nhận tiền).
Xin cám ơn các bạn đã bảo trợ cho cuộc phát gạo Tết 2009 này.

Đây là giấy biên nhận của xã Giao Thạnh đã nhận được 2 tấn gạo:
Letter to express thanks from the mayor of Giao Thạnh province
confirming the reception of 2 tons of rice by 100 villagers:

Giao Thanh

 
Đây là danh sách của 100 hộ nghèo đã được phát:
Here’s the list of 100 recipients:

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Gạo được chở về xã Giao Thạnh vào 4 giờ sáng tinh sương khi trời hãy còn tối:
Rice being transported to Giao Thanh province in the dawn of 1/04/09 at 4am:

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

  Giao Thanh

Giao Thanh

Ngày phát gạo:  bà con tụ họp đông đủ chờ lảnh gạo:
Day of distribution:  villagers gathered in front of the village’s office

Giao Thanh

Giao Thanh

Bắt đầu phát ra:

Distribution begins:

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Giao Thanh

Những cụ bà ở xa sẽ được giúp đở để phụ chở về.
Those elderly who live far away got help in carrying the rice home.