2009 - Rice Distribution - Phát Gạo Tết - Thạnh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

 

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Thanh Phu

Đây là giấy biên nhận của xã Thạnh Phú đã nhận được 1 tấn gạo:
Letter to express thanks from the mayor of Thanh Phu province confirming the reception of 1 ton of rice by 50 villagers.

Thạnh Phú

Đây là danh sách của 50 hộ nghèo đã được phát:
Here’s the list of 50 receipients:

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

  Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú

Thạnh Phú