2011 - Notebook Distribution - Tan Thanh Binh Elementary School

2011 - Phát Tập ở trường Tiểu Học Tân Thành Bình

Following are the list of the studens who receive notebooks:
Đây là danh sách của các em nhận tập:

Following are the photos of the notebooks distribution:
Đây là hình ảnh của buổi phát tập: