2011 - Notebook Distribution - Thanh Phong B Elementary School

2011-Phát Tập ở trường tiểu học Thạnh Phong B

Following are the list of the studens who will receive notebooks:
Đây là danh sách của các em nhận tập:

Following are the photos of the notebooks distribution:
Đây là hình ảnh của buổi phát tập: