2011 - Notebook Distribution - Thanh An Junior High School

2011 - Phát Tập ở trường Trung Học Cơ Sở Thành An

Following are the list of the studens who will receive notebooks:
Đây là danh sách của các em nhận tập:

Following are the photos of the notebooks distribution:
Đây là hình ảnh của buổi phát tập: