2011 - Notebook Distribution - Thanh Phong Kindergarten

2011 - Phát Tập ở trường Mẫu Giáo Thạnh Phong

Following are the list of the studens who will receive notebooks:
Đây là danh sách của các em nhận tập:

Following are the photos of the notebooks distribution:
Đây là hình ảnh của buổi phát tập: