2008 - NoteBooks Distribution - Phát tập - Ben Dinh

Hai trăm em học sinh nghèo của trường tiểu học An Thạnh ở Bến Dinh,thuộc  huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  đã tụ họp vào sáng sớm ngày tựu trường vào cuối tháng 8 để nhận học cụ tặng cho các em.  Trường tiểu học này quy tụ các em ở khắp các  làng An Ngải, An Thạnh, An Hòa, An Bình, An Thuận, An Khang,  An Điền, An Quy, Mỹ An, và Mỹ Hưng.

Mỗi em được 10 cuốn tập và 2 cây viết.   Các em này đều nằm trong hộ nghèo của xã , có nghĩa là gia đình các em không làm trên 2 đô la một ngày.   Có tổng cộng 15 lớp từ lớp 1 đến lớp 5.   Những em này phần lớn không đóng nổi tiền học phí và có một số  đang muốn bỏ học vì cha mẹ không mua nổi cả tập viêt cho các em.   Ông hiệu trưởng của trường đã tìm đến chúng tôi nhờ giúp đở.  Sau khi lại trường kiểm tra hoàn cảnh của trường  và các em, chúng tôi đã quyết định nhận giúp đở trường học này.    

Xin cám ơn bạn Áng Mây Trôi đã bảo trợ cho chương trình phát tập và viết này.

Pictures from the notebooks distribution in An Thanh elementary school, 8/20/08

The followings are pictures from the notebook giveaway event that took place at An Thanh elementary school . This school is located in An Thạnh  province which belongs Thanh Phu city, and in the county of Ben Tre .   It houses students from many villages like An Ngải, An Thạnh, An Hòa, An Bình, An Thuận, An Khang, An Điền, An Quy, Mỹ An, and Mỹ Hưng .
 
The notebooks were given to the needy students who are in first to fifth grade. They come from families whose households’ income is less than 2 dollars a day . Their parents work mostly as on-call laborers.   They don’t have the means to support their children’s tuition fees and not even the notebooks. Many of them are about to drop out due to the lack of mandatory school supply requirements  like notebooks and pens, and the constant bombardment  of school officials asking them to pay for the tuition. After getting a request for help from the school principal, we came down the check the school and the students, and have decided to help 200 poor students with notebooks and pens.   Each will get 10 blank notebooks and 2 pens, which should be enough for them to use through the school year.

Many thanks to our sponsor, Ang May Troi, for making this effort possible.

Giấy cảm tạ của hiệu trưởng xác nhận đã nhận được 2000 cuốn tập và 400 cây viết .   
Letter of appreciation from the school principal confirming the reception of 2000 notebooks and 400 pens:

 

 

Đây là danh sách của 200 em được nhận tập và viết:
List of 200 needy students who got the notebooks and pens:

 

This is the name of the school:  An Thạnh elementary school:

Các em được tụ họp trong sân trường và phát theo thứ tự từ lớp 1 tới lớp 5:
The children were gathered in school and the notebooks were distributed by class rank, from first to fifth grade:

Các em được biêủ ngồi sắp hàng theo thứ tự lớp của mình và chờ được phát
The children were gathered by class rank and waited for their names to be called:

2000 cuốn tập và 400 cây viết được chở về đây và chờ phát ra:
 2000 notebooks and 400 pens stacked up  in front of the school to be distributed:

Vui vẻ chờ đợi…. (happily waiting…..):

Phát cho lớp 1 trước  (The first graders got called first)


Sau khi phát xong mỗi lớp, chúng tôi chụp 1 tấm hình kỷ niệm cho nguyên lớp (những em được quà):
After done distributing the notebooks for each class, we took a picture of the whole class (those who got notebooks):Tới phiên lớp khác:
As the first group was coming down, the next group came up: Thêm 1 lớp 1 nửa, gọi lai lớp 1(2):
This is another First grade class, called First Grade number 2:


Và đây là lớp 1(3):
This is the Third first-grade class

 

Và bây giờ chúng ta phát tới lớp 2:
We are done with the first graders, here are the second graders (first wave):

Có tổng cộng 3 lớp 2, đây là lớp đầu tiên:
There are 3 classes for the second graders (Here’s the first class):

Thấy các cháu ngồi chồm hỗm lâu cũng tội .  Chúng tôi sẽ hỏi thăm xem trường có ghế mũ cho các em ngồi không, nếu không năm sau chúng tôi sẽ làm chương trình này . Ghế mũ không mắc lắm.
 
We will be looking into giving the school plastic chairs for the children to sit down in occassion like this.  The plastic chairs are not expensive at all.

This is the second group:

This is the third group:

Những khuôn mặt ngây thơ hớn hở sau khi nhận được quà:
The joy on innocent faces:

Chen chúc nhau trở về chổ:
Make way for the next group to come:

Em nhỏ này đã mở bọc ra đếm và chắc chắc em cũng có đủ 10:
This child  already opened the plastic wrapping on his package and counted that he has 10 notebooks

 

Tới phiên lớp 3 rồi :
And here came the third graders:


Lớp 3(1) — The first third-grader class:

Lớp 3(2) — The second third-grader class:

Lớp 3(3) — The third third-grader class:

Các giáo viên sung sướng được giúp các em:
School staff were happily volunteering for this job:

Mỗi bọc có 10 cuốn tập và 2 cây viết:
Each package has 10 blank notebook and 2 pens :

 

Tới phiên lớp 4 rồi:
And here are the fourth graders

 

Lớp 5 (the fifth graders):

 

Một vị đại diện các em phát biểu lời cảm ơn chân thành đến các vị ân nhân đã  bảo  trợ:
On behalf of the children, a school staff expressed thanks to our sponsors:

Phát quà đã xong, các em đi về lớp học:
The notebooks distribution has been done, the students were coming back to classes:

Một lần nữa xin cám ơn bạn Áng Mây Trôi đã nhận lời bảo trợ chương trình này .
Once again, thank you Ang May Troi for sponsoring this program.