Mrs Vo Thi Them, age 60, presently residing at Thanh An hamlet, Thanh Phong village in a family of 3 (herself, her daughter who is deaf and dumb, and her grand-daughter).  She is living on hard labor, working in the field, having no means to fix up her decaying shelter.

Sponsored by Mr. Chu The Luyen

Võ thị Thêm: 60 tuổi, chưa có số nhà, Ấp Thạnh An – xã Thạnh phong (Cù Nèo). Gia đình có 3 người, bà ,một con và một cháu. Đứa con gái bị câm; không ruộng đất hàng ngày đi làm cỏ , cuốc đất kiếm tiền sinh sống. Nhà dột nát không tiền cất lại.

Bảo trợ bởi ông Chu Thế Luyến

Vo Thi Them

Vo Thi Them

Vo Thi Them

Vo Thi Them

Vo Thi Them

Vo Thi Them

Vo Thi Them

Vo Thi Them

 

Vo Thi Them

Vo Thi Them

Vo Thi Them