Mr Tran Hoang Chuyen, age 32, presently residing at Thanh Phuoc hamlet, Thanh Phong village in a family of 3 (wife and 1 child).  They are sharing a house with a neighbor but soon have to move out. After that, they will have to live on the bare ground offered by a good-hearted neighbor. His daily job is to assist a mason in house building.  He has no means to have a shelter of his own.

Sponsored by the Duong & Chu family.

Trần Hoàng Chuyện, 32 tuổi, chưa có nhà ở. Ở ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong. Có 2 vợ chồng và một con 3 tuổi. Đang ở đậu và bây giờ phải trả nhà lại. Chòm xóm thấy thương nên cho mượn nền nhà gần đó. Hàng ngày đi phụ hồ cho người ta. Nhà rất nghèo không tiền cất nhà.

Bảo trợ bởi gia đình bác Dương & Chu.

Nhà đang xây
House being built

Nhà xây xong
House completed