Phan văn Tặng: 40 tuổi, số nhà 76/1. Ấp Thạnh Lợi – xã Thạnh Phong (cồn Mít).

Bảo trợ bởi ông Phan Văn Thập & bà Lâm Thị Quới

Gia đình có 4 người :vợ và 2 con. 2 con còn nhỏ đi học, nhà không ruộng đất. Nghề nghiệp đi bắt cua ở ngòai rừng về bán, vợ đi nhặt củi để đổi gạo cuộc sống rất vất vả khó khăn. Nhà sắp sập không tiền cất lại.

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang

Phan Van Tang


House being built - Nhà đang xây

Phan Van Tang

House completed - Nhà xây xong